Kıdem Tazminatı

Bu ay gelen soruların birçoğunun kıdem tazminatı hakkında olmasından dolayı kıdem tazminatını her yönüyle inceleyerek sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatına hak kazanmanın şartları 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmemiştir.Buna ilişkin düzenleme 1457 sayılı eski İş Kanunun yürürlükte kalan birkaç maddesinden biri olan 14.maddede düzenlenmiştir.Bu madde şu şekildedir:

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

5. (Ek bent: 25/08/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/07/1975 tarihinden, itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/07/1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(Değişik fıkra: 29/07/1983 – 2869/3 md.) 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

(Değişik fıkra: 10/12/1982 – 2762/1 md.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

Bu maddeleri özetlersek:

1-İşverenin haklı sebep olmaksızın işçiyi işten çıkartması durumunda,

2-İşçinin haklı bir sebeple işten ayrılması durumunda,

3-İşçinin askerliğini yapmak üzere işten ayrılması halinde,

4-Kadın işçinin evlendikten sonraki 1 yıl içinde evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda,

5-Emeklilik şartlarını sağlamış işçilerin işten ayrılması halinde,

6-İşçinin ölümü halinde,

7-Emeklilik gün primlerini doldurmuş yaşını beklemek üzere ayrılanlar,

Kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.Bu maddelerin ortak özelliği iş sözleşmelerinin hepsinde sona ermesidir.Çünkü kıdem tazminatı,iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra doğan bir haktır.

Kıdem Tazminatına İlişkin Özel Maddeler

1-İş yerinin devredilmesi durumunda işçilerin tüm özlük hakları ilk günden itibaren yeni işverenin sorumluluğu altına girmektedir.Yani işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken aksine bir hüküm yoksa yeni işverenin yanında çalıştığı süreler dikkate alınmaz.İş yerindeki ilk işe giriş tarihi üzerinden kıdem süresi hesaplanarak işçiye kıdem tazminatı ödenmesi iş kanunu gereğince güvence altına alınmıştır.

2-Emeklilik şartlarını sağlamış işçiler bu durumu gösterecek belgeyi SGK tarafından alarak işyerinden ayrıldığı zaman kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

3-Farklı kamu kuruluşlarında çalışmış olan kamu işçileri,ayrı ayrı çalıştıkları kıdem süreleri birleştirilmektedir.Yani kıdem tazminatı ödemesi yapılırken bütün çalıştığı kamu çalışmaları üzerinden kıdem süresi belirlenerek son işvereni tarafından kıdem tazminatı ödenir.Ancak bu durum sadece kamu işçilerine getirilmiş bir haktır.Özel sektör işçileri her değiştirdikleri iş yeri için kıdem süreleri sıfırlanmaktadır.

4-Kamu işçileri kıdem tazminatına hak kazanmayacağı bir şekilde iş sözleşmesi sona ererse;farklı kamu kurumlarındaki çalışmaları birleştirilmemektedir.

5-Aynı kıdem süresi için birden fazla kıdem tazminatı ödemesi iş kanunu uyarınca yasaklanmıştır.

6-Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son brüt ücreti dikkate alınmaktadır.Eğer ki işçi parça başı gibi sabit bir ücretle çalışmıyorsa;aldığı ücretlerin ortalaması alınarak çalıştığı süreye bölünmesiyle ortalama ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

7-İşçinin ücretine zam yapılması halinde zam ile kıdem tazminatına hak ediş tarihleri arasındaki günlere bölünmesiyle zamlı ücret üzerinden işçinin kıdem tazminatı hesaplanır.

8-Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda dava açılırsa ödenmemiş olan kıdem tazminatına mevduat hesabına uygulanan en yüksek faiz oranı işlemektedir.

9-Kıdem tazminatı için her 1 yıllık kıdem için 30 günlük brüt ücret esası dikkate alınmaktadır.Bu 30 günlük süre işçi lehine değiştirilebilirken işçi aleyhine değiştirilmesi söz konusu olamaz.

10-Kıdem tazminatı tavan ücreti en yüksek devlet memuru maaşını geçememektedir.

11-İşçinin ölmesi halinde kıdem tazminatı mirasçılarına ödenmektedir.

12-Kıdem tazminatı hakkı işverence şahıslara veya sigorta şirketlerine sigortalatması iş kanunu gereğince yasaklanmıştır.

13-İkale sözleşmesiyle sona eren iş sözleşmeleri sonucunda kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz.

14-Kıdem tazminatı ödemesi işçinin kabul etmesi durumunda taksitlendirilerek ödenebilir.

15-Kıdem tazminatı ödemesi nakdi para ile yapılmalıdır.

16-İşçinin raporlu olduğu süreler için kıdem süresi işlemez.Bu sebeple kıdem tazminatı hesaplanırken bu süreler dikkate alınmaz.

17-Belirli süreli iş sözleşmesinin objektif koşulun ortadan kalkmasıyla birlikte iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

18-Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az 1 yıllık kıdeme sahip olunması gerekmektedir.

19-İşçinin kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanamaz.

20-İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı alma şartlarını yani en az 1 yıllık kıdemi olması halinde kıdem tazminat tutarı mirasçılarına ödenir.

İşverenin Haklı Sebeple İşçiyi İşten Çıkartması Halleri Nelerdir?

İşverenin haklı sebeple işçiyi işten çıkartması durumu 4857 sayılı yeni İş Kanunun 25.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde şu şekildedir:

I- Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

Bu madde uyarınca işveren yukarda yazan durumların gerçekleşmesi halinde işçinin sözleşmesini bildirimsiz feshedebilmektedir.Ancak şu farkı iyi ayırt etmemiz gerekir.İyi niyet ve ahlak kuralları dışındaki maddeler için bildirimsiz fesih yapılmasına karşın işçiye kıdem tazminatı ödenir.Sadece iyi niyet ve ahlak kurallarına uygun davranmamış işçiler kıdem tazminatı ödenmeksizin işten derhal çıkartılabilir.

İşçinin Haklı Sebeple İşten Ayrılması Durumu

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

 İşçi bu maddelere uygun bir durum gerçekleştiği anda iş sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

“Kıdem Tazminatı” üzerine 424 düşünce

 1. belediyede temizlik işlerinde taşoran şirketine çalışmaktayım 4 yıldır ama bu 4 yıl içerisinde 10 şirket degişti çıkış verilirse bize tazminatımızı kimden alabiliriz ve tazminat hakkımız varmı,,teşekkür ederim.

 2. Merhaba ben özel bir şirkette belirli süreli iş sözleşmesiyle 10 ay çalıştım.6 Ay sonra yeni bir iş aldılar bir daha belirli süreli sözleşme ile çalıştım.Sözleşmem bitince işten ayırdılar.Yıllık izine hakedermiyim,yanıtlarsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler…

 3. Merhaba;
  2011 nisan ayindan itibaren ozel sektorde ayni sirkette calismaktayim. 2013 ekim ayi itibariyle de hala bu sirketin bunyesindeyim, Kidem tazminatiyla ilgili yeni yasa tasarisi meclisten gectiginde askerlik durumunda herhangi bir tazminat hakkinin olmayacagi konusuluyor. Benim sorum sudur ki sayet kanun cikarsa ben askere gittigimde hic tazminat alamayacak miyim yoksa yasa meclisten gectigi ve resmi gazetede yayinlandigi tarihe kadar olan kismini alabilecek miyim? Simdiden cevabiniz icin tesekkurler…

 4. iyi akşamlar vereceginiz cevaptan ötürü şimdiden teşekkürl ederim 2009dan bu yannı bir işyerinde çalışmaktayım işverenin çeşitli işyerleri oldugundan şuana kadar toplamda ssk sorgulamamda 4 defa giriş çıkış olmuş son 3ü 2013ün temmuz agustos eylül ayı ben 20 gün sonra askere gidecem silüsü bekliyorum tazminat talebinde bulunmak için bu giriş çıkışlar benden habersizce ve bilgilendirilmeden yapılmış BUNUNLA İLGİLİ NE YAPABİLİRİM.. ayrıca diger çalşanları ssk sorgulamalarda 1.080 alan bir kişi için brüt 1.600 gösterilirken benim 1.174 gösteriliyor BU ALACAGIM TAZMİNATI ETKİLERMİ sizce ne kadar tazminat alırım 2009 haziran 11den 2013 kasım 25ne kadar. ayrıca fazla mesai diger tüm yardımlar asla elime geçmedi ve malasefki askere gidecem tazminat alacam diye durmadan iş yaptırıyolar 13 saat çalışıyorum şuan ama 8 saate imza attırılıyoruz İNANIN PATLIYACAK BOMBA GİBİYİM SUSUYORUM SIRF TAZMİNATI ALŞMAK İÇİN CVPNIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER,

 5. merhaba ben 1982 de halkeğitimi bünyesinde 1 yıl ücretli okur yazar öğretmenliği yaptım ssk kayıtlarında hiç görülmüyorum ssk lı olmam gerekmiyormu çalıştığım süreyi nasıl kanıtlarım tşkler

 6. ben 2 yil çaliştim ve işten gereksiz bir durumdan çikartilmam istendi tazminat ödememk için direndiler ve bende direndim tazminat aldim ve aldim maas üzerinden degerlendirilmedi ve mesai ücreti ve bayram tatil ücretlerim mhiç biri ödenmedi bu konudabilgi almak istiyorum ve imza attirildi alacagim kalmamiştir diye dava açabilirmiyim..

 7. ben 8,5 yıldır özel bi fabrikada çalışıyorum işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor

 8. Benim sikintim suki calistigim is yerinde is sozlesmesi yok biz calisma saatlerinin cok ama cok ustunde calisiyoruz. Mesai hak talep edemiyoruz ve alti senedir ayni is yerinde calisiyorum ve suan isten cikarirtilmak uzere baski yapiliyor tazminatsiz gonderilmek isteniyoruz nasil bir uyguulama yapmam lazim

 9. merhaba 2 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım sendikasiz bir iş yeri fakat aldığım maaştan memnun değilim emsallerime göre düşük ücret almaktayım ve başka bir fabrika da çalışmak istiyorum sgk yardımı ile tazminat alınıyormuş doğru mu doğru ise bu durumdan nasil yararlanabilirım yada kıdem tazminatı mi almam için neler gerekli yardım edermisiniz teşekkürler

 10. slm 4 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum belirli bir maaş günümüz yok bu nedenle artık ayrılmak istiyorum ama tazminatımı nasıl alabilirim teşekkürler

 11. maaşımız askari ücret ama prim usulü ile çalışıyoruz yabi 750 artı askari geçim indiri 84 tl artı yaptığımız pirimler de 750 tl kadar toplamda 1600 tl para alıyoruz ama hesaba askari ücret ve askari geçim indimi yatıyor bir gün sonrada pirimler yatıyor önceden gösteriyorlardı ama 2 aydır böle fakat bodroya imza attık şimdi ben işten ayrılmak istesem nasıl bir yol izlemem gerekiyor teşekür ederim

 12. İyi günler. bir kamu kurumunda 3 yıldır taşeron güvenlik görevlisi olarak çalışmakdayım. işe girdiğimden beri aynı firmada çalışmakdayım. çalışdığım firma her yılın sonunda sgk çıkışı yapıyor ertesi gün tekrar giriş yapıyor. Artı her yıl haklarımı almadığım halde aldım diye sözleşme imzalatıyor. benim sorum şu bu sorunları bahane ederek istifa etsem tazminat hakkım doğarmı? Teşekkürler.

 13. ben 10 06 1981 doğumluyum 06 01 1998 tarihinden sigortalıyım sigorta benim doğum tarihini 20 06 1971 olarak girmiş bana zararı olurmu ve nasıl düzeltebilirim

 14. Selam ben azerbaycanda calismaktayim ama sorunlarimiz var bize ankarada soylenen sozler ustune geldim ben kaynakciyim ama burda hanbalik isleri yaptiriyorlar bu nedenle bizde isi biraktik sirket tum masraflari benden kesiyor boyle bir haka sahipmi degilmi bu xurumda benim haklarim nelerdir saygilar acil cevaplarsaniz sevinirim

 15. Merhaba

  Devlet hastanesinde 7 yıldır elektrik teknisyeni olarak çalışmaktayım.1 ocak itbariyle teknik hizmet alımı sonlandırılacak ve çalışan 15-20 arkadaşımız hasta yönlendirme, temizlik ve hasta taşıma gibi görevlere verilecek.İşimiz itibariyle alakamız olmayan işlerde çalışabilirmiyiz ? Ayrıca verilen görevi kabul etmeme gibi şansımız yok sanırım buna istinaden maaşlarımızda 150-200 lirada düşüş olacak istifa edip kıdem tazminatı hakkımızı alabilirmiyiz?

 16. merhaba beb 29.03.2012 tarihinde is basi yaptim ve 01.11.2013 tarihinde askere gidecegim icin isten ayrilacagim brn kidem ve ihbar tazminatimi alabilirmiyim ayrica asgarii ücret ile calisiyorum aldigim maasin icindr agi varmi yoksa asgari ucrete ek mi veriliyor cevabiniz için simdidrn teşekkür ederim.

 17. 13 yildir vardiyali ve 5 gun calisip 2 gun izin yapiyorduk simdi vardiya saatlerini değiştirip 6 gun calisma 1 gun izine donduruyorlar iscinin rizasi olmadan bu yapilabilirmi tesekkurler bulut simsek

 18. 13 yildir vardiyali olarak 5 gun calisip 2 gn izin yapiyorduk simdi yine vardiya ve saatlerde degisiklige gidilip 6 gun calisma 1 gun izin yapacaklar bu calisma sistemini biz istemiyoruz işçinin rızası olmadan istendigi gibi calisma saatleri değiştirilebilir mi yesekkurler lutfen acil cevap bulut fefe

 19. 14.02.2010 şirketteyım 2 yıldır sezonluk 8 ay 10 ay calıştıryor cıkaroyor bu sene senelık izin kullandım cıkış alırsan giriş tarihinden itibarenmı alırım kıdem tazmınatımı

 20. bide hocam maaşımı bankaya yatırıyor işveren ama maaş hesabı görünmüyor hesabım ama düzenli olarak yaıtırıyor maasımı yanımdakı ustada bankalarla sorunlu oldugu ıcın maasını 1 kere benım hesabıma yatırtdırıp bana cektırdı bana yatan para fazla oldu dolayısıyla işveren tazmınatını ödedim diyip banka dekontunu gosterebılırmı ilerde yada biz ona borc verdık dıyebılırmı ılerkı donemlerde

 21. hocam bizim firma işi taşerona verip sorumlulugu taşarona verdı ama sıgortalarımızı firma yaptı maaslarımızıda ödedı 7 ay calıstık boyle ve taşeronu kovdular bıze sınırsız süreli iş sözleşmesi imzalattılar sıgortamda hiç giriş cıkıs yok firma hep yatırmıs sıgortamı acaba 7 ayım bosunamı gitti yoksa çünkü bize sözleşme imzalattılar kodroya almak için yaklasık 8 aydırda sozlesmelı calısıyorum oncekı 7 ayım bosuna gıtmedıyse 1 seneyı doldurmus olcam bılgı alabılırmıyım

 22. merhaba
  ben yeni evlendim 4 yıldır çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum fakat kıdem tazminatımıda almak istiyorum.ne yapmam gerekir
  teşekkürler

 23. 10 yıldır bir kamu kurumunda taşeron işçi olarak çalıştım ve daha sonra aynı kurumda 4/b sözleşmeli olarak yerleştirildim ve (sözleşmeli çalışanlara kadro ) dan dolayı kısa bir süre önce de çalıştığım kurumda memur olarak atamamız yapıldı.Çalıştığım taşeron firma kıdem tazminatınızı çalıştığınız kurum ver derse veririz kıdem tazminatı ödeme hakkı asıl çalıştığınız kuruma ait onlar ver derse veririz gibi saçma sapan cevap verip gönderiyormuş arkadaşları.Bizler yıllardır taşeron çalıştığımız için bu konularda gerçekten bilgi sahibiyiz.Bizi bir şey bilmezler sanıyorlar. Şimdi bu konuda tazminatımı nasıl alabilirim.işverenim ( taşeron ) böyle deme hakkı varmı.Bu şekilde kadroya geçen bir çok arkadaşımız var ne yapmalıyız.Şu an çalıştığımız kurumda ters etki yapar mı.


 24. gönül:

  iyi geceler
  şahıs şirketinde 2008 yılında işe başladım 2012 yılında işten sezonun kapanması işlerin durgun olması sebebiyle çıkarıldım tazminatlarımı vermediler tekrar çağırılacağımı bildiğim için yüz göz olmamak adına şikayet etmedim ama hiçbir belgeyede imza atmadım nitekim tekrarda çağırdılar işe tekrar başlıyalı bir yıl oldu şu anda şu anda haftanın 6 günü 12-13 saat çalışıyorum hiçbir şekilde mesai ücreti almıyorum 1100 tl maaşla çalıştığım halde asgari ücretle sigortalı gösteriliyorum ve işverenim tarafından sürekli pisikolojik baskıya tabii tutuluyorum sürekli iş yerinde pozisyonum değiştirilmek isteniyor ve toplu işten çıkartma yapacaklarını ve ya işyerini kapayacağinı söylüyor küçük bir şehirde yaşadığım için katlanıyorum bu durumda ben işten çıkarılırsam geçmişte dahil haklarımı almak için ne yapmalıyım birde kendim ayrılırsam haklarım nelerdir nasıl bir yol izlemeliyim lütfen ban yardımcı olurmusunuz

 25. iyi geceler
  şahıs şirketinde 1998 yılında işe başladım 2012 yılında işten sezonun kapanması işlerin durgun olması sebebiyle çıkarıldım tazminatlarımı vermediler tekrar çağırılacağımı bildiğim için yüz göz olmamak adına şikayet etmedim ama hiçbir belgeyede imza atmadım nitekim tekrarda çağırdılar işe tekrar başlıyalı bir yıl oldu şu anda şu anda haftanın 6 günü 12-13 saat çalışıyorum hiçbir şekilde mesai ücreti almıyorum 1100 tl maaşla çalıştığım halde asgari ücretle sigortalı gösteriliyorum ve işverenim tarafından sürekli pisikolojik baskıya tabii tutuluyorum sürekli iş yerinde pozisyonum değiştirilmek isteniyor ve toplu işten çıkartma yapacaklarını ve ya işyerini kapayacağinı söylüyor küçük bir şehirde yaşadığım için katlanıyorum bu durumda ben işten çıkarılırsam geçmişte dahil haklarımı almak için ne yapmalıyım birde kendim ayrılırsam haklarım nelerdir nasıl bir yol izlemeliyim lütfen ban yardımcı olurmusunuz

 26. Böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim. Sorum şu…
  Ben 16.08.1999 tarihinde özel bir bankada çalışmaya başladım. Bu arada bankaya girdemeden önce yaptığım 8 aylık askerlik borçlanmamı bankaya ödeyerek sigorta süreme saydırdım. Ayrıca bankadan önce 01.03.1998 tarihinden başlayan bir sigorta kaydım vardı. Bu süremi de birleştirdim. Şu anda banka emekli sandığında sigorta başlangıç sürem 01.09.1998 olarak değişti. Benim 01.09.2013 tarihi itibariyle 15 yılım doluyor. Sigorta günüm de yaklaşık 5400-gün kadar oldu. Ben kıdem tazminatımı alarak ayrılacak olsam bankanın bu tazminat ile ilgili bir insiyatifi var mı? Yani Askerlik ve eski SSK süremi ben dikkate almam ve kıdem tazminatın için bankada 15 yıl çalışman gerekir der mi?
  Saygılarımla,

 27. Merhabalar eşim özel bir dersanede 10 yıldır öğretmen olarak çalışıyor ücretlendirme sistemi şöyle aylık girmiş olduğu ders saati ile anlaşılan ders saat ücreti çarpılarak maaşını alıyor aylık 100ders saati x 24 tl =2400 tl gibi
  İşveren bu ücretin 1000 tl kısmını bankaya yatırıp geri kalan parayı elden veriyor elden verildiğine dair belge yok SSK primi de 1000tl üzerinden yatırılmış 10 yıl geriye dönük hizmet tespit davası açılabilirmi ? İspat etme gibi bir durum yok ama aynı kurumda çalışmış ve ayrılmış diğer öğretmenlerin (3-4kişi ) davada şahitliği yeterli olurmu ?

  Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir